Úvodní strana » Historie školy

Historie školy

Historie školství v Troji začíná rokem 1872, kdy byla 1. března otevřena třída pro nejmladší žáky, která byla součástí obecné školy v nedalekých Bohnicích, kam děti z Troje a Podhoří v této době docházely.Samostatná dvojtřídní škola byla v Troji otevřena 1.září 1875 a vznikla přestavbou bývalé panské kovárny, kterou pro tento účel zakoupila obec. V roce 1885 bylo, vzhledem k přibývajícímu počtu žáků, rozhodnuto o přístavbě patra. Touto stavební úpravou se získaly dvě třídy. Další třída byla otevřena v roce 1906. Vznikla přestavbou bytu ředitele a stala se tím úplnou pětitřídní školou. Stavební úpravou v roce 1910 se získala další učebna a tím se také vyčerpaly další možnosti rozšíření školy. Představitelé obce se proto rozhodli postavit školu novou. Zakoupili pozemek a nechali vypracovat i stavební plány. Realizaci těchto plánů znemožnilo vypuknutí I. světové války. Na novou školní budovu si tak musely trojské děti počkat až do roku 1928, kdy byla 11.listopadu nová škola slavnostně otevřena. Je stejně jako škola stará pětitřídní a průměrný počet žáků školy se pohybuje mezi 150 - 180, ve třídě pak není výjimkou 40 dětí. V lednu roku 1944 byla školní budova pronajata chemické firmě Asid serum institut. Škola se vrátila zpět do staré školní budovy, kterou sdílela společně se školou mateřskou, knihovnou a kanceláří magistrátního úřadu. Výuka jedné třídy probíhala v této době v sále místního hostince. Učit v budově nové školy se začalo opět od 3.září 1945. V poválečném období došlo k úbytku dětí a škola se stává do roku 1951 školou malotřídní. Významným rokem se stal rok 1953, ve kterém se stala 43.osmiletou školou v Praze, se sedmi postupnými ročníky a deseti třídami, do kterých chodili celkem 302 žáci. V roce 1959 došlo k dokončení přístavby, kterou škola získala dvě učebny, dva kabinety a klubovnu. Období , kdy byla škola úplná, trvalo jen do roku 1965. V tomto roce dochází opět ke spojování tříd a od 1.září 1969 přechází žáci 5. - 9. ročníku na školy v Holešovicích.Škola se od tohoto roku stává školou malotřídní. Uvolněné prostory byly na několik let poskytnuty SOU a po roce 1990 dvěma soukromým školám. V roce 1994, kdy počet žáků ZŠ dosáhl nejnižšího počtu za celou dobu existence školy - 22 dětí, se začalo uvažovat i o možnosti ZŠ zrušit a děti I. stupně posílat do škol v Holešovicích. Společným úsilím Obecního úřadu v Troji, který je zřizovatelem školy a Školského úřadu Prahy 7 se podařilo školu zachovat.

V tomto roce přichází do školy nové vedení, které mění od základu koncepci školy. K nejvýraznějším změnám dochází ve vztazích mezi učitelem a žákem, metodách výuky, v nabídce školních i mimoškolních aktivit pro žáky a v otevřenosti školy k rodičům. Vytváří se kolektiv pedagogických pracovníků, pro které je práce s dětmi posláním, nikoliv jen zaměstnáním.

Tyto změny se začínají odrážet v neustále se zvyšujícím počtu žáků a tím i počtu tříd školy. Z malotřídní školy je po 35 letech, od roku 2000, opět škola se všemi třídami I. stupně. Ve školním roce 2009/2010 dochází k naplnění kapacity školy, která činí 100 žáků. Významnou událostí tohoto roku je i přístavba nové učebny a dalších dvou místností na místě terasy. Škola tím získala nejen novou třídu, ale i prostory pro školní družinu a možnost vybudovat odpovídající počítačovou učebnu.

Na základě zvyšujícího se zájmu o přijetí žáků na školu bylo rozhodnuto požádat o zvýšení kapacity školy na 120 dětí. Žádosti bylo vyhověno s platností školního roku 2010/2011. I nadále však zůstává záměr naplňovat třídy do počtu dvaceti žáků a navýšení kapacity bereme jako rezervu.

Záměr je jedna věc, skutečnost druhá. Za poslední 3 roky došlo k výraznému zájmu o přijetí na školu. Pro školní rok 2015/2016 přišlo kzápisu 44 dětí. Přijmout jsme mohli jen 25 a tím jsme kapacitu 120 žáků naplnili. Jaké jsou důvody tohoto zájmu? Na tuto otázku jsma hledali odpověď při letošním zápisu a položili tuto otázku rodičům zapisovaných dětí. Nejčastější odpovědi byly - výuka anglického jazyka od 1. ročníku, výsledky žáků při přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia, výjezdy na školy v přírodě, rodinné prostředí a přístup pedagogických pracovníků k dětem, otevřenost školy směrem k rodičům. To vše nás vedlo k rozhodnutí požádat ještě jednou o navýšení kapacity na 130 dětí od 1.9.2016. Zvýšený počet žáků ve třídě má ale i jedno pozitivum - můžeme dělit hodiny anglického jazyka na dvě skupiny, což se určitě projeví i na kvalitě výuky.

Za zmínku stojí i skutečnost, že v září 2010 jsme otevřeli specální pedagogické centrum pro pomoc dětem se specifickými poruchami učení a od škonního roku 2014/2015 ve spolupráci s mateřskou školou Trojská labuť dvě oddělení školní družiny v anglickém jazyce.

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

GDPR

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Operátor ICT,a.s. Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice, 170 00 e-mail: dpo@operatorict.cz tel.: 246030971