Úvodní strana » O škole

O škole

Základní škola v Praze - Troji je školou s pěti třídami I.stupně, jedenácti pedagogickými pracovníky, speciálním pedagogem a průměrným počtem 25 dětí na třídu. Má bezbariérový přístup. Zřizovatelem je Městská část Praha - Troja a je v této oblasti jedinou základní školou. Budovu sdílí s Trojským gymnáziem Svatopluka Čecha.

Výuka probíhá podle vlastního vzdělávacího programu s motivačním názvem "TROJA" - Tvořivě, Radostně, Odpovědně, Jednotně, Aktivně. Vzdělávací program má dvě základní priority - výuku anglického jazyka již od 1. ročníku a přípravu žáků k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia, kde dlouhodobě dosahuje nadprůměrných výsledků. Hodiny anglického jazyka máme ve všech třídách půlené. Od 1. ročníku je v hodinách hudební výchovy výuka hry na flétnu. Škola nabízí široký výběr zájmových kroužků a organizuje 2x ročně výjezdy na školy v přírodě, z toho jarní na kolech a týdenní zimní pobyt s lyžemi. V rámci možností integruje děti se specifickými poruchami učení. Nabízíme i službu speciálního pedagoga, který se věnuje nejen dětem se SPU, ale také dětem s mimořádným nadáním.Ve vztahu s rodiči je školou otevřenou, rodič může kdykoli do školy přijít a informovat se o studijních výsledcích svého dítěte.Mimo třídních schůzek si organizují učitelé schůzku s rodičem a žákem, která umožňuje všem zúčastněným vyjádřit se  v klidu ke všem otázkám školní docházky.  

Škola je velmi dobře vybavena učebními pomůckami, má počítačovou pracovnu a počítače v každé třídě. K počítačům mají žáci volný přístup, včetně připojení k Internetu. Ve třídách jsou jednomístné lavice a interaktivní tabule.  Režim školy vychází ze skutečnosti, že na škole jsou jen děti I. stupně ZŠ. Nezvoní se, žáci mohou využívat o přestávkách veškeré prostory a zařízení školy. V průběhu výuky mohou bez ptaní odejít ze třídy na WC, napít se přinesených tekutin. Škola má možnost využívat  tělocvičnu a venkovní hřiště s umělým povrchem. Ve spolupráci s rodiči a zřizovatelem jsme změnili povrch v hale školy z dlažby na sportovní, který je bezpečnější a odpovídá aktivitám o přestávkách - kopaná, vybíjená ....

Školní družina má 4 oddělení s průměrným počtem 25 dětí. Provoz je ráno od 7 hod., odpoledne do 17.30 hod. Akcí, které ŠD pořádá, se mohou zúčastnit i děti, které nejsou k docházce přihlášeny. Ve spolupráci s mateřskou školou "Trojská labuť" mají žáci možnost přihlásit se do "anglické družiny," která je 2x týdně a probíhá v anglickém jazyce.

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

GDPR

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Operátor ICT,a.s. Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice, 170 00 e-mail: dpo@operatorict.cz tel.: 246030971