Úvodní strana » Školní řád

Školní řád

Ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám:

ŠKOLNÍ ŘÁD

A Obecná ustanovení

1. Školní řád upravuje:

a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,
b) provoz a vnitřní režim školy,
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
d) podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků a ze strany zaměstnanců.

2. Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

3. Školní řád je zveřejněn na www stránkách školy; zaměstnanci školy jsou s ním seznámeni na pedagogické radě, žáci školy jsou s ním seznámeni prostřednictvím třídních učitelů, zákonní zástupci žáků jsou s ním seznámeni na třídních schůzkách, při individuálních konzultacích a prostřednictvím www stránek školy.

4. Ve školním řádu je mimo jiné rovněž deklarováno právo žáků na ochranu před násilím, tělesným či duševním (článek 19 Úmluvy o právech dítěte) a právo žáků na vlastní názor (článek 12 Úmluvy o právech dítěte).

5. Školní řád je normou otevřenou, pravidelně aktualizovanou a doplňovanou.

6. Školní řád schvaluje na svém zasedání školská rada.

Základem je dodržování těchto zásad:

Vstoupil jsi – pozdrav
Odcházíš – rozluč se
Chceš-li – řekni prosím
Dostaneš-li - poděkuj
Nikoho nebij a neponižuj – jen slaboši a zbabělci si musí dokazovat svoji sílu
Nenič – každá věc, která posloužila tobě, může sloužit jiným
Netrap se – všechny dveře jsou ti otevřené, přijď se podělit o radost i trápení
Mluv pravdu – lež a pomluva mezi slušné lidi nepatří
Važ si sám sebe – v životě je důležité znát svoji cenu

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.

Práva a povinnosti žáků

Žáci mají právo:

 na vzdělání podle školního vzdělávacího programu,
 na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci možností školy,
 na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 zakládat v rámci školy samosprávný orgán žáků (žákovská samospráva), volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, své připomínky mohou vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli školy
 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu
 na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku
 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy
 na svobodu ve výběru kamarádů
 na svobodu pohybu ve školních prostorách
 na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny
 na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku
 na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj
 v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího
 jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či radu třídního učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu
 na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek
 na akce organizované školou

Žáci mají povinnost:

 řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 být nejpozději v 7.50 ve své třídě
 řádně a systematicky se připravovat na vyučování
 účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili
 účastnit se zájmových kroužků, na které se přihlásili, odhlásit se může vždy na konci pololetí
 dodržovat školní řád a všechny jeho pokyny, dále předpisy a pokyny školy k bezpečnosti a ochraně zdraví, požární ochraně s nimiž byli seznámeni
 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem
 vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem
 dodržovat pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy a ostatními žáky školy. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, školského zařízení a ostatním žákům se vždy považují za závažně zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem
 se mimo školu chovat v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozovali pověst školy
 nepoškozovat majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit,
 nenosit do školy nepotřebné a cenné věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost. Ve výjimečných případech může být tato cennost dána do úschovy vyučujícímu, který po dohodnutou dobu zajistí její bezpečnost. Pokud žák zjistí ztrátu či poškození osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vyučujícímu nebo učiteli, který koná dozor a také třídnímu učiteli
 na hodiny tělesné výchovy přicházet ve vhodném cvičebním úboru, v obuvi se světlou podrážkou a bez šperků a jiných ozdobných předmětů
 zachovávat čistotu ve škole i v jejím okolí
 při vstupu do školy zdravit hlasitě každou dospělou osobu, kterou poprvé potkají

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 volit a být voleni do školské rady
 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,
 na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu,
 požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu,
 aby s nimi bylo jednáno ze strany zaměstnanců školy v souladu s dobrými mravy a společenským chováním

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

 zajistit, aby žák docházel řádně do školy
 zajímat se o výsledky vzdělávání a chování svého dítěte
 na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 oznamovat škole a školskému zařízení údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28, odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích
 jednat se zaměstnanci školy v souladu s dobrými mravy a společenským chováním
Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy
 pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření
 všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými
 učitelé se nebudou vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst
 zjistí-li pedagog, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se spolu s ředitelem školy s orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami
 informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce žáka k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se výchovy a vzdělávání žáka, konzultuje s ním termín schůzky
 Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem.

2. Provoz a vnitřní režim školy

Docházka do školy

 žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin.
 nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce/notýsku
 při absenci žáka je nutno neprodleně, nejpozději však do tří dnů od začátku absence, informovat třídního učitele osobně, písemně, mailem nebo telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka
 lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky
 po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence
 pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo předloží písemnou žádost o uvolnění
 Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem
 Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:
a. třídní učitel – jeden den
b. ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů – více jak jeden den
Žádost o uvolnění podávají rodiče na předepsaném formuláři
 ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady
 žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.

Pravidla vnitřního režimu

Příchod do školy

 budova školy se otevírá v 7:00 hod.
 žáci přichází do školy nejpozději 15 min před začátkem vyučování. Vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi a odloží svrchní oděvy
 školní družina je v provozu od 7.00 hod.
 při vstupu do školy žáci hlasitě zdraví každou dospělou osobu, kterou poprvé potkají.
 při pozdějším příchodu do školy zazvoní žák na elektronický vchodový telefon ředitele a vyčká odpovědi nebo otevření školy
 v oděvech odložených v šatnách si žáci nenechávají žádné cenné věci a peníze.
Vyučování
 po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování
 ve třídě jsou nejpozději v 7.50 hod.
 vyučování začíná v 8.00 hod.
 pokud některá třída odchází dopoledne mimo budovu, zajistí vyučující uzamknutí třídy a oznámí místo a účel odchodu žáků řediteli školy
 žák je povinen nosit do školy učebnice a školní potřeby dle rozvrhu a pokynů učitele
 Zapomínání pomůcek, žákovské knížky a úkolů se hodnotí jako neplnění povinností vyplývajících ze školního řádu. Při zapomenutí se musí žák omluvit na začátku vyučovací hodiny
 vyučovací hodiny nesmí být narušovány nekázní žáků.
 nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30, škola má podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona zřizovatelem schválenou výjimku a maximální počet žáků ve třídě školy je 33, při zachování bezpečnostních a hygienických předpisů
 při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na skupiny, vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek
školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu..
 nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24
 o všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Za příznivého počasí i pobyt venku.

Přestávky

 hlavní přestávka začíná v 9:40 hod. a trvá 20 min., malé přestávky trvají 10 min.
 žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou
 aktivity v hale jsou dány rozvrhem a žáci jsou povinni tento rozvrh dodržovat
 během přestávek není žákům dovoleno opustit prostory školy
 na WC se zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou.

Konec vyučování

 po skončení vyučování si žáky přebírá vychovatelka školní družiny
 žáci, kteří nejsou zapsáni do školní družiny odchází na oběd samostatně. Po obědě se vrací do šatny, přezují se a neprodleně opouští prostory školy
 za pořádek ve třídě po skončení vyučování zodpovídá služba a vyučující poslední hodiny (ve třídě budou vyrovnané lavice, zvednuté židle, zavřená okna, smazaná tabule, vypnutá světla či jiné elektrické spotřebiče)
 vyučující poslední vyučující hodiny odpovídá za bezpečnost žáků do jejich převzetí vychovatelkou školní

Různé

 učitelé, kteří vyučují danou třídu, udržují třídní knihu v náležitém stavu a zamezují její ztrátě. Každý žák má ve třídě své místo, které mu určí třídní učitel nebo jiný vyučující. Zodpovídá za pořádek a čistotu kolem svého místa.
 služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování, zalévání květin. Větrání učeben provádí pouze učitel, manipulace s okny a žaluziemi je žákům v celé budově zakázána
 do sborovny a ředitelny vstupují žáci po zaklepání, jsou-li k tomu vyzváni.
 při výuce v tělocvičně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a el. vedením bez dozoru učitele
 nalezené věci se odevzdávají učiteli nebo do ředitelny
 žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště dbají, aby neohrozili jejich zdraví a životy.
 žák zachovává čistotu i v okolí školy a v areálu školního hřiště. Mimo školu se žák chová v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy
 žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu.
 při ztrátě věci musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné - minulý týden se mi ztratilo…)
 žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři pouze v doprovodu rodičů nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí na kteréhokoliv zaměstnance školy
 prostory školy, na které se tento řád vztahuje, jsou vymezeny vstupem z vestibulu tělocvičny
 v době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat v prostorách školy pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
 v období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 4 volné dny ve školním roce
 žákům základních škol a dětem zařazeným do přípravných tříd (§ 47) jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona Žáci prvního ročníku základního vzdělávání a děti zařazené do přípravných tříd tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

3. Režim při akcích mimo školu

 bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům
 při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků
 při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP
 při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací.
 při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.
 pokud škola zařadí do školního vzdělávacího programu základní plaveckou výuku, uskutečňuje ji v rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin celkem během prvního stupně. Do výuky mohou být zařazeny také další aktivity jako bruslení, školy v přírodě, atd. Těchto aktivit se mohou účastnit pouze žáci zdravotně způsobilí, jejichž rodiče o tom dodají škole písemné lékařské potvrzení ne starší jednoho roku
 při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor
 chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.
 každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru.
 žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.
 při výuce v tělocvičně a počítačové pracovně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
 školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dozírajícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu žáků z budovy pedagogové podle plánu dohledů. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu i všech únikových východů.
 všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.
 po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny.
Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dozor v šatnách nad žáky odcházející z budovy vykonává další dohlížející pedagog.
 pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.
 pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, přestávek. a všech akcí organizovaných školou
Krádeže, vandalizmus
Krádeže a ničení školního majetku, jsou nejčastějšími formami protiprávního jednáním, se kterými se lze v prostředí škol setkat.

Jak postupovat preventivně proti krádežím

 krádeže jsou protiprávním jednáním a jakmile se škola o takovém jednání dozví, bude tuto skutečnost hlásit orgánům činným v trestním řízení, nebo doporučí poškozenému (jeho zákonnému zástupci), aby se na tyto orgány obrátil.
 nošení cenných věcí (zejména věcí malých rozměrů) do školy je rizikové chování, které může vést k jejich odcizení. Škola žákům doporučuje cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním nemají žáci do školy nebo školského zařízení nosit, případně je mohou odkládat na místa k tomu určená. Pokud takové místo žáci nemají stanoveno, platí pro ně zákaz odkládání těchto věcí.
 i v případě, že bude žákům doporučeno nenosit do školy věci nesouvisející s vyučováním, nelze se odpovědnosti za škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech jednostranně zprostit a za klenoty, peníze a jiné cennosti se odpovídá do výše 5 000 Kč (§ 1 nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník); pokud budou věci převzaty do úschovy, hradí se škoda bez omezení.
 pedagogové vedou žáky k tomu, aby dokázali protiprávní jednání rozpoznat, byli všímaví vůči svému okolí a v případě, kdy budou svědky takového jednání, ohlásili věc pedagogickému pracovníkovi školy.
Jak postupovat při nahlášení krádeže žákem
 o události pořídit záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc předat orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní nebo obvodní oddělení Policie ČR), nebo poučit poškozeného žáka (jeho zákonného zástupce), že má tuto možnost.V případě, že je znám pachatel, je třeba nahlásit věc orgánu sociálně-právní ochrany (byl-li pachatel mladší 18 let) a současně věc předat orgánům činným v trestním řízení.
Jak postupovat preventivně proti vandalismu
 každý je odpovědný za škody, které svým jednáním způsobil, a proto po něm bude škola požadovat náhradu, jestliže škodu způsobil úmyslně nebo z nedbalosti. V poučeních o bezpečnosti a ochraně zdraví je třeba se problematice vzniklých škod věnovat a žáky opakovaně upozorňovat na jednání, které k poškození majetku vede a jak se takovému jednání vyhnout.
Jak postupovat při vzniku škod
 Jakmile vznikne škoda na školním majetku, je třeba o celé záležitosti vyhotovit záznam a pokusit se odhalit viníka. V případě, že viníka škola zná, může na něm (jeho zákonném zástupci) vymáhat náhradu škody. V případě, že nedojde mezi zákonnými zástupci nezletilého dítěte a školou k dohodě o náhradu škody, může škola vymáhat náhradu soudní cestou.
Oblast prevence užívání návykových látek
 všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky, ve škole s nimi manipulovat. To neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven zdravotnickým zařízením.
 Požívání omamných a psychotropních látek (dále jen „OPL“) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. Každý, kdo se ho dopouští, má nárok na pomoc orgánů sociálně-právní ochrany dětí.
 v případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci žáka.
 škola je povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky
 distribuce dle § 187 trestního zákona a šíření OPL dle § 188 trestního zákona je v ČR zakázána a takové jednání je trestným činem nebo proviněním. Škola je povinna v takovém případě takový trestný čin překazit a učiní tak v každém případě včasným oznámením věci policejnímu orgánu.

5. Evidence úrazů.

Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými
zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
 v „Knize úrazů“ se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen "úraz"), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola (školské zařízení) o úrazu dozví.
 Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost dítěte, žáka nebo studenta ve škole nebo školském zařízení, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Pro účely školských předpisů se smrtelným úrazem rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka, zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví záznam o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola nebo školské zařízení zletilému žákovi, v případě nezletilého žáka jeho zákonnému zástupci.
 o úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěno pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.
 záznam o úrazu jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce - zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
 záznam o smrtelném úrazu zasílá škola navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce
 osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

6. Podmínky zacházení s majetkem školy

 u každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
 ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí.
 o školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat. Odložit je mohou pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.
 zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

7. Používání mobilních telefonů a elektronických her

 tato zařízení mají děti ve škole a na akcích pořádaných školou na vlastní nebezpečí, škola za případnou ztrátu nebo poškození nenese odpovědnost
 v době výchovně vzdělávacího procesu jsou tato zařízení vypnuta, je zakázáno tato zařízení používat.
 komunikace s rodiči a hraní elektronických her na škole v přírodě bude umožněna v době určené pedagogickým doprovodem.
 pokud žák ze závažných důvodů potřebuje komunikovat s rodiči, může tak učinit pouze se souhlasem pedagogického pracovníka
 pokud bude zjištěno, že žák tato zařízení bez svolení používá, bude mu odebráno a předáno zákonnému zástupci
 je přísně zakázáno natáčet jakékoli záběry ze školy a škol v přírodě a jejich umisťování na sociálních sítích. Toto porušení by bylo závažným přestupkem, který by byl hodnocen sníženou známkou z chování

8. Řád školní družiny

 provoz ŠD začíná po skončení vyučování a končí v 17.30 hodin.
 ŠD provozuje svoji činnost v určených prostorách a plně využívá další prostory školy (kmenové třídy,tělocvičnu, počítačovou učebnu, dětské hřiště, šatny, sociální zařízení )
 o přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Při rozhodování o přijetí bere v úvahu kapacitu školní družiny, která je 120 dětí. Naplňování jednotlivých oddělení je prováděno na základě zajištění bezpečnosti dětí vzhledem k prostorovým podmínkám jednotlivých oddělení
 ŠD má čtyři oddělení pro žáky 1. – 4. ročníku
 o zařazení žáka 5. ročníku do jednotlivých oddělení rozhoduje vedoucí vychovatelka
 vychovatelka si přebírá žáky po skončení jejich poslední vyučovací hodiny
 žáci 5. ročníku přichází do svého oddělení samostatně, svůj příchod oznámí vychovatelce
 žáky přihlašují do ŠD rodiče „Zápisním lístkem“ s údaji o době a způsobu odchodu ze školní družiny
 dítě je možné odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost rodičů).
 přihlašování a odhlašování žáků do ŠD a předávání informací rodičům zajišťuje vychovatelka ŠD.
 do zájmových kroužků ze ŠD docházejí žáci v doprovodu vedoucího kroužku. Po ukončení se vracejí v doprovodu vedoucího kroužku do ŠD nebo dítě odchází samo domů na základě údajů v „Zápisovém lístku“
 ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu
 žáka nelze v žádném případě uvolnit na základě telefonického požadavku, zprávy SMS nebo e-mailu
 příspěvek rodičů na neinvestiční provoz ŠD je 250,- Kč měsíčně. Platí se ve dvou splátkách, a to za období září – prosinec 1000.- Kč a leden – červen 1500.- Kč. Peníze jsou poukazovány bezhotovostně na účet školy. 1. splátka do konce září, 2.splátka do konce ledna
 v případě neuhrazení těchto poplatků v daných termínech má za následek vyloučení žáka z docházky
 za velmi vážné výchovné přestupky či neplacení školného může ředitel školy dítě ze ŠD na návrh vychovatelky vyloučit
 docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno písemně omluvit vychovatelce ŠD
 změnu docházky žáka nebo jiný způsob odchodu ze ŠD než je uveden v zápisním lístku, oznámí zákonní zástupci vychovatelce ŠD písemně na určeném formuláři
 výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn
 rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 17:30 hodin. V případě, že tak nemohou učinit z nepředvídatelných důvodů, oznámí tuto skutečnost telefonicky vychovatelce.
 žáci ŠD se řídí pravidly řádu ŠD, která jsou součástí školního řádu a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Každý úraz zapíše vychovatelka do Knihy úrazů
 během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině.
 po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích)
 zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka

Práva a povinnosti žáků

Práva žáků

 každý žák zapsaný k docházce do školní družiny má právo zúčastnit se všech akcí, které ŠD pořádá
 má právo vyjadřovat vhodným a slušným způsobem své názory na věci, které se ho týkají
 má právo na ochranu před psychickým nebo fyzickým násilím, nedbalým zacházením, sociálně patologickými jevy
 má právo na poskytnutí pomoci v případě, kdy se ocitne v nesnázích nebo má nějaké osobní problémy
 v odůvodněných případech má právo na zvláštní péči, např. v případě zdravotního postižení, mimořádných schopností, talentu
 má právo na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s drogami a jinými zdraví škodlivými látkami

Povinnosti žáků

 zapsaný žák má povinnost docházet do ŠD v době uvedené v „Zápisním lístku.“
 zdržuje se pouze v prostorách určených vychovatelkou a tyto prostory nesmí bez jejího souhlasu opustit
 odchod na WC oznámí vychovatelce
 v případě pobytu na školním hřišti je přísně zakázáno opustit jeho prostor
 pokud si rodiče přijdou pro dítě v době pobytu na školním hřišti, oznámí tuto skutečnost vychovatelce. Bez jejího vědomí nesmí dítě odejít
Pitný režim
Pitný režim je zajištěn následujícími způsoby
 vlastní nápoje přinesené z domova
 při obědě ve školní jídelně
 nápojový automat


Krizové scénáře
Nevyzvednutý žák
Pokud si rodiče nepřijdou pro dítě do 17.30 hod. postupuje vychovatelka následně
 kontaktuje telefonicky zákonného zástupce a dohodne další postup
 pokud není možné, kontaktuje osoby uvedené v „Zápisovém lístku“
 jestliže se nepodaří ani tento kontakt, informuje vedení školy
 seznámí s touto situací sociální pracovnici MČ Praha 7 a dohodne s ní další postup
 náklady vzniklé touto situací hradí v plné výši zákonný zástupce žáka


Úraz, nemoc
 v případě úrazu poskytne žákovi první pomoc
 v závažném případě přivolá záchrannou službu
 v případě nutnosti doprovodu k ošetření zajistí dohled nad žáky svého oddělení
 nepodává žádné léky
 neprodleně informuje zákonné zástupce
 úraz zapíše do „Knihy úrazů“
Zákonný zástupce nebo pověřená osoba pod vlivem návykové látky
 dítě vychovatelka nepředá
 kontaktuje další osoby uvedené v „Zápisovém lístku“
 v případě agresivního chování ze strany této osoby zavolá policii ČR


Evakuace
 vychovatelka opustí s dětmi budovu únikovými východy
 shromáždí děti na školním hřišti
 odnáší třídní knihy a mobilní telefon
 řídí se pokyny osoby pověřené evakuací

7. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů

Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu - ve směrnici "Klasifikační řád."

8. Závěrečná ustanovení

1. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. září 2015
2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy, ve sborovně školy a webových stránkách
3. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 26.srpna 2015
4. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli ve dnech 3. – 5. září 2015. Seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
5. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy na 1. třídní schůzce nového školního roku, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.
6. Školská rada byla s tímto dokumentem seznámena 1. září 2015

V Praze dne 27. srpna 2015
Mgr. Alois Pacík, ředitel školy

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

Jídelna - Sodexo
Renata Žídková
233541614

provoz.skola.troja.fms.cz@sodexo.com