Úvodní strana » Vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "TROJA"

Charakteristika ŠVP

ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, analýzou vlastních možností a schopností, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Motivační název „TROJA" vyjadřuje cesty, které vedou ke splnění jeho obsahu - tvořivost, aktivitu, jednotnost, odpovědnost. Profilace školy vychází ze skutečnosti, že má jen ročníky I. stupně. Tento fakt určuje jednu z prioritních oblastí našeho zaměření - příprava žáků ke studiu na osmiletých gymnáziích. Druhou oblastí je pak výuka anglického jazyka. Naší snahou bude rozvíjet i další silné stránky školy - péči o žáky se specifickými poruchami učení, výuku hry na flétnu v hodinách hudební výchovy, zájmovou činnost, vytváření rodinného prostředí, výjezdy na školy v přírodě, spolupráci s rodiči.

Co je pro nás důležité:

Všestranný rozvoj osobnosti každého jedince tak, aby si žáci osvojili strategie učení a byli motivováni pro celoživotní učení, učit žáky znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, zavádět do výuky efektivní metody výuky, vést žáky k dodržování stanovených pravidel, učit žáky projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost, vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k ochraně zdraví svého i druhých, rozvíjet u žáků toleranci a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, otevřenost školy dětem, rodičům a veřejnosti

Co budeme podporovat a rozvíjet:

tvořivé myšlení, logické uvažování a řešení problémů všestrannou a účinnou komunikací, spolupráci a respektování práce a úspěchů vlastních i druhých, projevování pozitivních citů v chování, jednání a v prožívání životních situací,vnímavé a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě, poznání svých reálných možností a jejich uplatňování při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci, využívání informačních a komunikačních technologií kvalitní, výuku cizích jazyků
 

Vzhledem k obsáhlosti dokumentu, není celý ŠVP zveřejněn na webových stránkách. Kompletní znění je k dispozici na chodbě před ředitelnou.

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

GDPR

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Operátor ICT,a.s. Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice, 170 00 e-mail: dpo@operatorict.cz tel.: 246030971