Úvodní strana » Výroční zpráva

Výroční zpráva

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 7, TROJSKÁ 110

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017/2018

 

 

Název školy : Základní škola, Praha 7, Trojská 110

Adresa školy : Trojská 110/211, 171 00 Praha – Troja

Zřizovatel: MČ Praha - Troja

 

Obor vzdělávání:79-01-C/001 Základní škola, denní forma vzdělávání

Jednotlivé součásti školy :

Základní škola

Školní družina

 

Charakteristika školy:

Základní škola s pěti třídami 1. stupně. Školní vzdělávací program je zaměřený na výuku anglického jazyka, jehož výuka je od 1.  ročníku. Dalšími prioritami je výuka hry na flétnu od 1. ročníku, příprava žáků k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia a výjezdy na školy v přírodě

 

Telefon ústředna: 233540142

ředitel: 602953575

Mail: zstrojska@atlas.cz

Web: www.zstrojska.com

Dat.schránka: 8i9mrdi

 

Ředitel: Mgr. Alois Pacík

Statutární zástupce ředitele: Mgr.Kateřina Tůmová

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Tůmová

Speciální pedagog: Mgr. Irena Mýtinová

Školní metodik prevence: Mgr. Irena Mýtinová

 

Školská rada

Školská rada je tříčlenná, předsedkyně Ing. Lucie Vimrová, zástupce rodičů

                                                              Ing. Tomáš Bryknar, zástupce zřizovatele

                                                              Mgr. Kateřina Tůmová, zástupce pedagogů

 

Pedagogičtí pracovníci

 

Počet pedagogických pracovníků

 

Pedagogičtí pracovníci

Ped. pracovníci celkem

Ped. pracovníci s odbornou kvalifikací

Ped. pracovníci bez odborné kvalifikace

Počet k 31.12.2017

11

11

 

          0

 

Věková struktura pedagogických pracovníků

 

Věk

Do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 – a více

Počet (fyz. osoby) k 31.12.2017

 

 

2

 

1

 

3

 

4

 

1

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

  1. počet PP, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci : 0
  2. průběžné vzdělávání – vyučující využívají nabídek NIDV. V průběhu školního roku se každý pedagogický pracovník zúčastnil minimálně jedné akce. Výběr akce byl ponechán na pedagogickém pracovníkovi a konzultován s vedením školy.

 

 

 Zápis žáků do ZŠ ve škol. r. 2018/2019

 

Zápis 2017/2018

Zapsané děti

Přijaté děti

Odklady šk.docházky

 

Počet

30

 

25

 

3

 

 

Počet tříd a žáků ZŠ ve škol. r. 2017/2018

 

Kapacita ZŠ

(dle rozhodnutí)

Počet

tříd (celkem)

Počet žáků

(celkem)

Počet

tříd / žáků

I. stupně ZŠ

Počet

tříd / žáků

II. stupně ZŠ

Z toho počet speciálních tříd / žáků

Počet 1. tříd / žáků

Prům. počet žáků v běžných tř.

130

 

5

123

       5   

0

 

0

 

1/30

 

24,6

 

 

 Přípravná třída pro děti se sociálním znevýhodněním ve škol. r. 2017/2018

 

Počet tříd

Počet dětí

0

 

0

 

 

Škola nemá přípravné třídy ani žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

 

 

Počet odděl. a  žáků ŠD, ŠK ve škol. r. 2017/2018

 

Školní družina

Školní klub

Počet oddělení

Počet žáků

Počet oddělení

Počet žáků

5

 

113

 

0

 

0

 

 

Hodnocení činnosti školní družiny

Všechny činnosti jsou plněny podle celoročního plánu školní družiny, který vychází z ŠVP pro školní družinu. Podařilo splnit všechny plánované činnosti a cíle, naopak velké množství činností bylo průběžně zařazeno a doplněno. Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. Činnosti byly zařazovány především dle ročního období, aktuálního počasí a konkrétní situace. Organizuje vlastní kroužky – výtvarný, hra na kytaru a flétnu, dramatický. Připravila na vánoční jarmark  k prodeji velké množství dárků. Výtěžek z prodeje byl předán Trojskému útulku pro psy.

 

 ŠJ -počet přihlášených dětí/žáků ve škol. r. 2017/2018

Školní jídelna – počet přihlášených dětí/žáků

z MŠ

ze ZŠ

ze SŠ

 

0

123

 

 

0

 

Škola jídelnu neprovozuje. Na základě smlouvy se zřizovatelem - MČ Praha - Troja, vaří firma CHARLY AMUSEMENT s. r.o.

 

Počet mimopražských žáků navštěvujících ZŠ

Školu navštěvuje 7 žáků, kteří nemají bydliště na území Prahy. Všichni jsou ze Středočeského kraje.

Nově byli přijati 2 žáci.

 

Vzdělávání cizinců: Škola nemá žáka s potřebou podpory vyučování českého jazyka

 

Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání

           

Obecné cíle ŠVP

Osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení

Tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy

Správně vyhodnotit nalezenou informaci

Umět komunikovat

Spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

Projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost

Projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě

Aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví

      Poznat své možnosti a uplatňovat je v reálném životě         

 

Specifické cíle ŠVP         Výuka anglického jazyka od 1. ročníku

                                          Výuka hry na flétnu ve všech ročnících

                                          Výjezdy na školy v přírodě

                                          Zvyšování kvality a modernizace výuky

                                          Zlepšování klimatu ve škole

 

V tomto školním roce probíhala výuka již podle nově vytvořeného ŠVP. Cíle, dané ŠVP, jsou průběžně plněny.

 

  Studijní výsledky

Průměrná známka žáků školy byla ve 2.pololetí 1,15. Všichni žáci prospěli a nebyla dána snížená známka z chování.

K přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia se přihlásilo 23 žáků z 5. ročníku.

Přijato bylo 16 žáků.

 

Jazykové vzdělávání a jeho podpora

Jednou z prioritních oblastí vzdělávacího programu školy je výuka anglického jazyka. Vyučuje se již od 1. ročníku a jeho dotace je 13 vyučovacích hodin. Škola má dostatek výukových materiálů, k výuce používají učitelé interaktivní tabule. V rámci spolupráce s MŠ Trojská labuť mají žáci možnost navštěvovat 2x v týdnu “anglickou” družinu, ve které je komunikace vedena v tomto jazyce. Další možností jsou kroužky angličtiny.

Důraz je kladen na rozvoj čtenářské gramotnosti např. formou besed s autory knih. Ve spolupráci se zřizovatelem se připravuje od začátku školního roku 2018/2019 otevření Čtenářského klubu.

 

Poradenské služby škol

 Škola zaměstnává na poloviční pracovní úvazek speciálního pedagoga, který se věnuje dětem s SPU, spolupracuje s PPP a SPC. Rodiče mají možnost domluvit si individuální konzultace. S policií ČR nebyla škola v tomto roce v kontaktu. Oceňujeme práci Městské policie, která pravidelně dohlíží při ranním příchodu dětí do školy.

 

Spolupráce s rodiči a ostatními partnery

Spolupráce s rodiči je dlouhodobě na vysoké úrovni. Podílí se především na zlepšování podmínek pro výuku, přichází s náměty na další činnosti ve škole. Škola organizuje pravidelně neformální setkání s rodiči  při vánočním jarmarku a bowlingovém turnaji, adaptační výjezdy společně s rodiči. Pravidelnými partnery v aktivitách školy je MČ Praha Troja, Trojské gymnázium a MŠ Nad Kazankou. Žáci školy se prezentují např. při rozsvěcování vánočního stromu, organizují Vánoční jarmark, pořádají koncert pro obyvatelky domova důchodců. Výtvarné práce prezentují v prostorách před vstupem do tělocvičny.

 

Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech

Škola se účastní na projektu Edison. Tento projekt seznamuje žáky prostřednictvím studentů se zvyky a životem v různých zemích světa. Na škole probíhá opakovaně a má pozitivní ohlas mezi dětmi i rodiči.

Zkušenosti s péčí o nadané žáky

Jednou z priorit vzdělávacího programu školy je příprava žáků ke studiu na osmiletých gymnáziích. Vychází ze skutečnosti, že škola má jen třídy 1. stupně. Práce s nadanými žáky probíhá nejen  ve vyučovacích hodinách, ale mají možnost účasti na přípravě organizované formou dobrovolných odpoledních hodin. Nadaní žáci řešili náročnější úlohy, působili jako vedoucí a organizátoři skupinové práce, zpracovávali náročnější zadání nebo organizovali práci na projektu.

Polytechnická výchova - žáci pracovali s rozličným materiálem, zejména s papírem a kartonem, textilem,  pečovali o květiny ve třídách a na chodbách.  Učili se činnosti nezbytné pro praktický život, jako je např. ohýbání, lepení, stříhání, trhání a konstrukční práce postupně od těch jednodušších po složitější.  U žáků byla rozvíjena tvořivost a kladný vztah k manuální práci jakožto k něčemu, co je bude provázet po celý život. Žáci mají možnost zapojit se do kroužku keramiky a kybernetiky

Environmentální výchova se uskutečňovala v předmětech prvouka, vlastivěda, přírodověda, které poskytují základní soubor poznatků o člověku a přírodě, o životním prostředí a vztahu člověka k prostředí, ve kterém žije, dále v praktických činnostech, výtvarných činnostech, kde žáci rozvíjeli mimo jiné mravní postoje a vlastnosti. V ostatních předmětech (např. matematika, jazyky) měla environmentální výchova příležitostný charakter, vyučující využívali momentální situace a příklady, jimiž vhodně motivovali žáky.

Multikulturní výchova. Třídní učitelé témata okruhů rozvíjeli ve vyučovacích hodinách, třídnických hodinách a preventivních programech. Pomáhali žákům chápat zvláštnosti jiných kultur, ale i vážit si sám sebe a svého okolí. Vhodnou příležitostí k multikulturní výchově bylo také připomenutí a využití státních a církevních svátků, které se slaví v jiných částech světa. Žáci si připravovali prezentace, ve kterých seznamovali své spolužáky s méně známými zvyklostmi.

Výrazně se na výsledcích v této oblasti podílí účast školy v projektu Edison, kdy škola hostí studenty z různých částí světa, kteří žáky seznamují  s tradicemi a životem v jejích zemích.

Prevence rizikového chování

Cílem všech pedagogů byla optimalizace vztahů mezi žáky a učiteli, ale také mezi žáky

navzájem. Naše snahy směřovaly k vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty. Vedli jsme žáky k samostatnosti, ke schopnosti vyjádřit své názory na život ve škole.

Žáci sledovali výukové programy týkající se problematiky šikany, zneužívání

návykových látek a zdravého životního stylu.

 

Informace o počtech žáků ve škole s odlišným mateřským jazykem ve vztahu ke znalosti českého jazyka

 

Zjišťování počtu dětí s potřebou podpory doučování českého jazyka

Stupeň znalosti ČJ

Počet dětí

Úplná neznalost ČJ

0

Nedostatečná znalost ČJ

0

Znalost ČJ s potřebou doučování

0

 

        

V Praze dne: 8. října 2018                                         Mgr. Alois Pacík, řed.školy

 

 

 

Projednáno  a schváleno na pedagogické radě 10. října 2018

 

Školská rada schválila 25. října 2018                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

GDPR

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Operátor ICT,a.s. Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice, 170 00 e-mail: dpo@operatorict.cz tel.: 246030971