Úvodní strana » Výroční zpráva

Výroční zpráva

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016/2017

 

 

Název školy : Základní škola, Praha 7, Trojská 110

 

Adresa školy : Trojská 110/211, 171 00 Praha – Troja

 

Zřizovatel: MČ Praha - Troja

 

Jednotlivé součásti školy :

Základní škola

Školní družina

 

Charakteristika školy:

Základní škola s pěti třídami 1. stupně. Školní vzdělávací program je zaměřený na výuku anglického jazyka, jehož výuka je od 1.  ročníku. Dalšími prioritami je výuka hry na flétnu od 1. ročníku, příprava žáků k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia a výjezdy na školy v přírodě

 

Telefon ústředna: 233540142

ředitel: 602953575

Mail: zstrojska@atlas.cz

Web: www.zstrojska.com

Dat.schránka: 8i9mrdi

 

Ředitel: Mgr. Alois Pacík

Statutární zástupce ředitele: Mgr.Kateřina Tůmová

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Tůmová

Speciální pedagog: Mgr. Irena Mýtinová

Školní metodik prevence: Mgr. Irena Mýtinová

 

Školská rada

Školská rada je tříčlenná, předsedkyně Lucie Vimrová, zástupce rodičů

                                                              Ing. Tomáš Bryknar, zástupce zřizovatele

                                                              Mgr. Kateřina Tůmová, zástupce pedagogů

 

Obor vzdělávání:79-01-C/001 Základní škola, denní forma vzdělávání

Pedagogičtí pracovníci – odborná kvalifikace podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – nikoliv aprobovanost:

 – počet pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci

Ped. pracovníci celkem

Ped. pracovníci s odbornou kvalifikací

Ped. Pracovníci bez odborné kvalifikace

Počet (fyz. osob) k 31.12.2016

10

9

 

          1

 

– věková struktura pedagogických pracovníků

 

Věk

Do 30

31 - 40

41 - 50

51 - 60

61 – a více

Počet (fyz. osoby) k 31.12.2016

 

 

2

 

1

 

3

 

3

 

1

 

  1. počet PP, kteří si doplňují odbornou kvalifikaci : 1
  2. průběžné vzdělávání – metodika předmětů 1. stupně ZŠ

 

 Zápis žáků do ZŠ ve škol. r. 2017/2018

 

Zápis 2017/2018

Zapsané děti

Přijaté děti

Odklady šk.docházky

 

Počet

45

 

28

 

3

 

Počet tříd a žáků ZŠ ve škol. r. 2016/2017

Kapacita ZŠ

(dle rozhodnutí)

Počet

tříd (celkem)

Počet žáků

(celkem)

Počet

tříd / žáků

I. stupně ZŠ

Počet

tříd / žáků

II. stupně ZŠ

Z toho počet speciálních tříd / žáků

Počet 1. tříd / žáků

Prům. počet žáků v běžných tř.

130

 

5

125

  5 /125  

0

 

0

 

1/26

 

25

 

 

Škola nemá přípravné třídy ani žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Počet odděl. a  žáků ŠD, ŠK ve škol. r. 2016/2017

Školní družina

Školní klub

Počet oddělení

Počet žáků

Počet oddělení

Počet žáků

5

 

111

 

0

 

0

 

Hodnocení činnosti školní družiny

Všechny činnosti jsou plněny podle celoročního plánu školní družiny, který vychází z ŠVP pro školní družinu. Podařilo splnit všechny plánované činnosti a cíle, naopak velké množství činností bylo průběžně zařazeno a doplněno. Činnosti školní družiny byly různorodé, vzájemně se prolínaly a navazovaly na sebe. Činnosti byly zařazovány především dle ročního období, aktuálního počasí a konkrétní situace. Organizuje vlastní kroužky – výtvarný, hra na kytaru a flétnu, dramatický. Připravila na vánoční jarmark  k prodeji velké množství dárků. Výtěžek z prodeje byl předán Trojskému útulku pro psy.

 

Počet mimopražských žáků navštěvujících ZŠ (počet žáků vždy z konkrétního kraje):

Kraj

 

 

 

 

Středočeský

Celkem

 

počet žáků celkem

7

7

 

z toho

nově přijatí

0

0

 

 

 

Vzdělávání cizinců: Škola nemá žáka s potřebou podpory vyučování českého jazyka

 

Zhodnocení školních vzdělávacích programů pro základní vzdělávání

  Školní vzdělávací program je ve všech svých oblastech plněn. Plně odpovídá potřebám školy a nejsou k němu žádné připomínky ze strany školské rady, rodičů a zřizovatele.  V současné době pracujeme na novém vzdělávacím programu s využitím modulu ČŠI. Pro školní rok 2017/2018 bude rozšířen  ve 2. a 3. ročníku v oblasti tělesné výchovy o výuku plavání.

  Studijní výsledky

Průměrná známka žáků školy byla ve 2.pololetí 1,13. Žádný žák neprospěl a nebyla dána snížená známka z chování. Škola byla zařazena do testování ČŠI v předmětech Anglický jazyk, Český jazyk a Člověk a svět práce. Ve všech oblastech dosáhla výrazně lepších výsledků při srovnání s průměrem ostatních škol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Základní škola Trojská 110

IČ:70997365

IZO:102237786

Bankovní účet:
163045588/0600

Datová schránka:
8i9mrdi

Školská rada:

skrad.zstrojska@atlas.cz

Pedagogická poradna:

spp.zstrojska@atlas.cz

GDPR

 Pověřenec pro ochranu osobních údajů : Operátor ICT,a.s. Dělnická 213/12, Praha 7 Holešovice, 170 00 e-mail: dpo@operatorict.cz tel.: 246030971